Spelling

Spelling is een vak waarbij de opbrengsten vrij gemakkelijk te beïnvloeden zijn door effectieve didactiek. Wanneer de opbrengsten op schoolniveau tegenvallen, dan is het in de meeste gevallen voldoende om teambreed aandacht te besteden aan de spellingdidactiek en om de doelgerichtheid van de gehanteerde spellingmethode onder de loep te nemen.
In 1 à 2 inhoudelijke bijeenkomsten zijn de teamleden op de hoogte van de doelgerichte activiteiten die zorgen voor hoge(re) opbrengsten bij spelling. Door middel van klassenobservaties worden de leerkrachten vervolgens gecoacht bij het uitvoeren van deze activiteiten in de spellingles. Daarnaast wordt meteen de intern begeleider of de taalcoördinator getraind om de klassenobservaties zelfstandig uit te voeren. Hiermee is het gemakkelijk om de opgefriste didactiek goed te borgen.
Indien gewenst kan de school hulp krijgen bij het opstellen van de (opbrengstgerichte) didactische plannen voor spelling en/of bij het analyseren van de opbrengsten. Bij dit laatste onderdeel wordt ook de koppeling naar verbeterpunten in de onderwijspraktijk gemaakt.

Heeft u interesse in het verhogen van de opbrengsten van spelling of in begeleiding bij het verbeteren van het didactisch handelen bij spelling? Neem dan contact met mij op.