Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken betekent eigenlijk gewoon goed onderwijs geven.
Dit lijkt heel simpel gezegd, maar daar komt het wel op neer.
De afgelopen 50 jaar is er veel onderzoek gedaan naar wat werkt op school en in de klas.
En doen wat werkt zorgt uiteindelijk voor hoge(re) opbrengsten.

Naast gewoon goed onderwijs geven is opbrengstgericht werken een cyclisch proces. Je start altijd bij het bepalen van de gewenste opbrengsten. Met andere woorden: wat zijn je ambities als school. Deze ambities kunnen op verschillende vlakken geformuleerd worden. Het meest voor de hand liggend zijn de ambities voor de opbrengsten op de verschillende vakgebieden. Maar je kunt ook ambities opstellen op het gebied van leerkrachtvaardigheden: het didactisch en/of pedagogisch handelen van teamleden. Of je stelt ambities op voor vakoverstijgende gebieden zoals leren leren of sociaal gedrag.

Bij de begeleiding van opbrengstgericht werken wordt gestart met een analyse van de data van het gekozen vakgebied of thema. Samen met de intern begeleider bekijken we deze data en doen we hypothetische uitspraken over waar het al goed gaat, en waar verbetering kan plaatsvinden. Als we een vakgebied als startpunt nemen, dan gaan de uitspraken er voornamelijk over waar al aan de onderwijsbehoeften van leerlingen wordt voldaan, en bij welke leerlingen die aansluiting er minder lijkt te zijn.
Vanuit deze analyse stelt een groep binnen de school, meestal bestaande uit directie, intern begeleider en eventueel een reken-, taal-, of gedragscoördinator in samenspraak met mij een verbeterplan op voor een gekozen vakgebied of thema. We stellen eerst de ambities op. Vervolgens bespreken we welke beïnvloedbare kenmerken van het onderwijsproces we kunnen verbeteren en hoe we dat gaan aanpakken. Hieruit volgt een verbeterplan. In een cyclus van data-analyse en planning, scholing op kennis èn vaardigheden, coaching en weer een ronde data-analyse en planning zorgen we er gezamenlijk voor dat de gestelde ambities gehaald worden.
Mijn ambitie bij de begeleiding is dat de school in staat is om deze cyclus zelfstandig uit te voeren en te borgen.

Heeft u vragen over opbrengstgericht werken of interesse in begeleiding bij de invoering ervan? Neem dan contact met mij op.