Rekenen

Rekenen is mijns inziens het meest complexe vak op de basisschool. De opbrengsten van rekenen zijn afhankelijk van veel verschillende factoren, die wel te beïnvloeden zijn, maar dat kost tijd. En vaak is het lastig om de vinger te leggen op de oorzaak van tegenvallende resultaten. In de praktijk kom ik vaak tegen dat de methodegebonden toetsen voldoende tot goed gemaakt worden, maar dat de resultaten van methode-onafhankelijke toetsen zoals cito tegenvallen. 
Daarnaast kom ik op scholen waar men worstelt om met de zwakke(re) rekenaars vooruitgang te boeken. Maar ook scholen waar men juist aanloopt tegen het bieden van voldoende uitdaging aan de sterke(re) rekenaars. Mijn begeleidingsaanbod voor rekenen is onderverdeeld in modules. Elke module is gericht op een beïnvloedbaar principe binnen het rekenonderwijs. Elke module is opgebouwd uit de volgende aspecten:

 • Een korte, heldere beschrijving van de inhoud van de module;
 • De doelstelling, onderverdeeld in kennis èn vaardigheden;
 • Faciliterende en borgende activiteiten om de doelstelling te behalen (denk aan een stuurgroep, inzet rekencoördinator of rekenspecialist, ondersteuning ib of datateam, etc);
 • De investering voor de school, zowel financieel als qua tijd en inzet;

In een intakegesprek op school onderzoek ik samen met een stuurgroep welke factoren een rol kunnen spelen bij het te verbeteren onderdeel van het rekenonderwijs. Dit kan dus gaan om het verhogen van de opbrengsten, het verbeteren van de leerkrachtvaardigheden, het invoeren van een effectief lesmodel specifiek voor rekenen, het ontwerpen van een plusaanpak, etc. De school maakt een keuze uit de module(s) die voor hen van toepassing zijn.

Modules

 1. Het lesmodel bij rekenen
 2. Werken met de drie didactische modellen in de praktijk
  (model Hoofdfasen in de leerlijn, Handelingsmodel en Drieslagmodel)
 3. Sterke rekenaars;
 4. Zwakke rekenaars;
 5. Opbrengstgericht werken als parapluvisie op het rekenonderwijs;
 6. Rekenen in het montessorionderwijs;
 7. Rekenen in de onderbouw;
 8. Werken met ERWD in de praktijk;
 9. Het diagnostisch rekengesprek;
 10. Ondersteuning bij de keuze van een rekenmethode;
 11. Formatief evalueren bij rekenen.

Wilt u meer over een rekenverbetertraject of over begeleiding bij een van de onderdelen van het rekenen op school? Neem dan contact met mij op.