Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding

Artikel 1:  Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere  offerte en overeenkomst tussen ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding en een Opdrachtgever waarop ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding, voor de uitvoering waarvan door
  ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
  ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien
  ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
  ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2:  Offertes

 1. Alle offertes van
  ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding kan niet aan zijn offertes  worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Tenzij anders aangegeven, zijn de vermelde prijzen in de offerte exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van wat in offerte is vermeld, dan is
  ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. De offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3:  Contractsduur, uitvoeringstermijn, uitvoering, wijziging overeenkomst en prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding schriftelijk in gebreke te stellen.
  ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding wordt een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Goed vakmanschap is gebaseerd op recente wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en praktijkervaring.
 4. ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door
  ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding of door
  ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan
  ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding zijn verstrekt, heeft
  ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan
  ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding ter beschikking heeft gesteld.
  ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
  ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 9. Nimmer kan ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding aansprakelijk worden gesteld voor de daadwerkelijke of foutieve toepassing van de tijdens de activiteiten in de overeenkomst verworven kennis en vaardigheden door medewerkers van de Opdrachtgever dan wel de Opdrachtgever zelf of door de gevolgen van tekortschietend management.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is
  ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen
  ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 12. Indien ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding met de Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden als de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 13. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

Artikel 4:  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,
 • indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • indien na het sluiten van de overeenkomst ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, of
 • indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 1. Voorts is ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke manier dan ook ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten die daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding, zal ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding anders aangeeft.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Opdrachtgever een order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5:  Overmacht

 1. ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen van derden daarbij inbegrepen. ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6:  Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding aangegeven. ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen als volgt toe te rekenen: in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7:  Aansprakelijkheid

 1. Indien ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding

Artikel 8:  Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding toerekenbaar is. Indien ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 9:  Intellectueel eigendom

‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10:  Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11:  Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn opgenomen op de website van
  ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding (http://bvkinderen.nl/algemene-voorwaarden/).
 2. Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met ‘Beter voor Kinderen’ onderwijsadvies & begeleiding.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Ede, 1 mei 2019